Ştiri
Ştiri
10 oct 2016

Invitatie Participare

Furnizare materiale promoţionale

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Metaltrade Internaţional S.R.L., în numele parteneriatului încheiat prin Acordul de Cooperare nr. 943/10.02.2016 şi Actul Adiţional nr. 1 la Acordul de Cooperare dintre CN APDM SA GALATI, SC METALTADE INTERNATIONAL SRL si SC PORT BAZINUL NOU S.A. GALAȚI, este interesată să achiziţioneze materiale promoţionale pentru pentru proiectul: “Platforma Multimodala Galati - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou” şi vă invităm să depuneţi oferta dumneavoastră, având în vedere următoarele:


Denumirea entităţii contractante:
METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa poştală: Calea Prutului nr. 230, Localitatea Galaţi, Cod poştal: 800205, România
Tel. +40 236449215, Fax: +40 236449997,
Email: office@metaltrade.ro, alexandru.grigoras@portbazinulnou.ro 


Denumirea achiziţiei
: Furnizare materiale promoţionale pentru proiectul “Platforma Multimodala Galati - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare din Port Bazinul Nou”


Modalitatea de desfăşurare
: Achiziţie Directă 


Tip contract
: Furnizare 


CPV
: 22462000-6-Materiale publicitare (Rev.2)


Descrierea contractului
:
Furnizare materiale promoţionale în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini.


Valoarea estimată fără TVA
: 6160 RON 
Condiţii contract: Conform cerinţelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini.


Condiţii de participare
: Oferta de preţ cu respectarea prezentei documentaţii de atribuire va fi transmisă la sediul Metaltrade International S.R.L., loc. Galaţi, Calea Prutului, nr. 230, jud. Galaţi, cod poştal: 800205 sau prin email la adresa: alexandru.grigoras@portbazinulnou.ro

Termen limită primire oferte
: 13.10.2016, ora 11:00

Limba de redactare a ofertei: Română

Moneda în care se transmite oferta de preţ: Lei

Criterii adjudecare: Preţul cel mai scăzut.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic. În termen de maximum 1 (una) zile lucrătoare de la primirea comunicării din partea achizitorului privind rezultatul selecţiei se impune obligativitatea publicării în SEAP de către ofertantul desemnat câştigator a ofertei sub denumirea şi codul CPV din cadrul prezentului anunţ. Nepublicarea în SEAP a informaţiilor menţionate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractantă, atrage respingerea ofertei depuse la sediu. Ulterior, dacă ofertantul selectat câştigător nu transmite prin intermediul SEAP acceptarea achiziţiei directe sau refuză achiziţia, oferta sa va fi respinsă. 


Modul de obţinere a documentaţiei
: Documentaţia de atribuire se obţine printr-o solicitare scrisă la sediul Metaltrade International S.R.L., loc. Galaţi, Calea Prutului, nr. 230, jud. Galaţi, cod poştal: 800205 sau prin email la adresa:  alexandru.grigoras@portbazinulnou.ro   

Vă rugăn să confirmaţi primirea la numărul de fax +40 236449997 sau la adresa de email alexandru.grigoras@portbazinulnou.ro

 


Manager de Proiect
Constantin Armașu

Expert contractare activităţi investiţionale şi urmărire contracte
Alexandru Grigoraş